Segment Page Links


Segment A – Long Beach to San Pedro – 20.4 miles – 82 stairways

Segment B – San Pedro to Palos Verdes – 20.4 miles – 55 stairways

Segment C – Palos Verdes to Torrance – 20.2 miles – 39 stairways

Segment D – Torrance to Playa Del Rey – 20.2 miles – 39 stairways

Segment E – Playa Del Rey to Santa Monica – 20.4 miles – 30 stairs

Segment F – Santa Monica to West LA – 20.4 miles – 48 stairways

Segment G – West LA to Hollywood Hills – 19.7 miles – 70 stairs

Segment H – Hollywood Hills to Silver Lake – 20.0 miles – 60 stairs

Segment I – Silver Lake to Filipino Town – 19.8 miles – 88 stairs!

Segment J – Filipino Town to Lincoln/Cypress Station – 20.5 miles – 69 stairs

Segment K – Lincoln/Cypress Station to Eagle Rock – 20.5 mi – 59 stairs

Segment L – Eagle Rock to Highland Park – 20.2 miles – 43 stairs

Segment M – Highland Park to City Terrace – 20.8 mi – 60 stairs

Segment N – City Terrace to Watts – 20.9 miles – 28 stairways

Segment O – Watts to Naples Island – 20.6 miles – 30 stairways