Segment Page Links

Segment A – Long Beach to San Pedro – 20.0 miles – 79 stairways

Segment B – San Pedro to Palos Verdes – 20.1 miles – 53 stairways

Segment C – Palos Verdes to Torrance – 20.1 miles – 38 stairways

Segment D – Torrance to Playa Del Rey – 20.1 miles – 42 stairways

Segment E – Playa Del Rey to Santa Monica – 20.7 miles – 27 stairs

Segment F – Santa Monica to West LA – 20.8 miles – 38 stairways

Segment G – West LA to Hollywood Hills – 20.5 miles – 53 stairs

Segment H – Hollywood Hills to Silver Lake N – 20.1 miles – 51 stairs

Segment I – Silver Lake N to Echo Park – 20.3 miles – 88 stairs!

Segment J – DTLA to Montecito Heights – 21.0 miles – 67 stairs

Segment K – Montecito Heights to Eagle Rock – 20.4 mi – 43 stairs

Segment L – Eagle Rock to Highland Park – 20.9 miles – 42 stairs

Segment M – Highland Park to City Terrace – 21.5 mi – 51 stairs

Segment N – City Terrace to Watts – 20.5 miles – 23 stairways

Segment O – Watts to Naples Island – 20.5 miles – 18 stairways